Läkaravtal 2020

Läkares utveckling, inflytande och villkor utgör grunden för en trygg vård.

Vi har ett nytt avtal!

Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona har enats om ett nytt kollektivavtal som reglerar läkares löner och arbetsvillkor. Nu pågår de lokala förhandlingarna. Vi besvarar frågor om avtalet på Läkarförbundets webbplats.

Läkares villkor är en samhällsfråga

Att bli läkare är att påbörja en fantastisk karriär där du verkligen får göra skillnad. Vi botar, vi lindrar, vi tröstar. Och vi tar ansvar.

Yrket är utmanande, och ska vara utmanande, men idag arbetar många läkare i en pressad arbetsmiljö där sjuktal och risken för ohälsa ökar.

Läkarförbundets medlemmar vittnar om tyngre och stressigare jourer, ett högre arbetstempo, underbemanning och låga ingångslöner. När trycket på vårdens personal blir för hårt ökar risken för misstag och patientsäkerheten äventyras.

När läkares villkor och förutsättningar försämras så minskar möjligheten till att ge patienter en god, tillgänglig och trygg vård. I slutändan är det patienterna som drabbas när vårdplatserna minskar och väntetiderna till vård ökar.

En kontinuerlig kompetensutveckling, lön efter ansvar, rimliga arbetstider, goda villkor för de som antar ett chefsuppdrag, flexibilitet under arbetslivet samt inflytande över arbetets organisering är förutsättningar för en god arbetsmiljö och en god, säker och trygg vård för patienterna.

Läkares villkor är en samhällsfråga.

Kraven från Läkarförbundet inför läkaravtal 2020 handlar om:

  • Ett centralt angivet lägsta utrymme för löneöversynen.
  • Att omvärdera faktorerna för jour- och beredskap utifrån att tyngden på arbetet och kraven på närvaro ökat.
  • Att modernisera arbetsvillkoren och öka möjligheterna till ett långt arbetsliv. Ge äldre och gravida läkare möjlighet till jourbefrielse.
  • Att definiera huvudarbetsplats i anställningsavtalet. Resor till andra arbetsställen inom regionen ska ske på arbetstid.
  • Att stärka incitamenten för läkare att åta sig chefsuppdrag. Fler läkare behövs som chefer på alla nivåer inom hälso- och sjukvården.
  • Att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Värdera medicine studerande rätt när de kommer ut i arbetslivet.

Dagens Samhälle: Patienterna får betala för läkarnas bristande arbetsmiljö

Läs mer: Sveriges läkarförbunds avtalsyrkanden 2020

🗳

Läkarförbundets medlemmar har tyckt till

För att sätta fokus på rätt frågor i avtalsrörelsen 2020 bad vi våra medlemmar att ta ställning till ett antal påståenden. Om arbetsmiljön, om lönen och synen på ledarskap. Genom kollektivavtal skapas goda och trygga villkor i arbetslivet.

Har du koll på att en ny avtalsrörelse är på gång?

Sveriges läkarförbund och Sveriges kommuner och landsting samt Pacta ska förhandla ett nytt kollektivavtal om läkares lön och arbetsvillkor. Här kan du på ett enkelt och lättförståeligt sätt ta del av fakta kring avtalet och hur förhandlingarna går till.

Det nuvarande centrala kollektivavtalet för region- och kommunanställda läkare samt läkare anställda vid privata Sobonaföretag tecknades i maj 2017 och gäller till och med 31 mars 2020. Avtalet, som tecknas mellan Läkarförbundet och SKR/Sobona, reglerar lön och övriga anställningsvillkor för läkare som arbetar för regioner.

Vi säger upp avtalet i december 2019 i samband med att vi lämnar vårt yrkande till SKR. Det innebär att ett nytt kollektivavtal ska förhandlas fram. Processen att förbereda och förhandla kollektivavtal kallas för avtalsrörelse.

Avtalsrörelsens fyra olika faser

Förenklat består avtalsrörelsen av fyra olika faser i arbetet med att få fram nya kollektivavtal.

1. Förberedelsefasen

Varje avtalsrörelse börjar med en insamlingsfas. Den har redan börjat. I god tid innan avtalen löper ut börjar Läkarförbundet samla in synpunkter från medlemmar och förtroendevalda genom enkäter, medlemsmöten och regionala avtalskonferenser. Ju fler medlemmar som tycker till desto bättre. Det ger tyngd vid förhandlingsbordet och väl förankrade avtalskrav.

En viktig del i processen är yrkanderemissen som skickades ut till lokalföreningarna och berörda yrkesföreningar i början av 2019. I svaren får vi veta vad de anser vara viktigast att driva utifrån vad som redan fungerar väl i de tidigare avtalen och vad som fungerar mindre bra.

Ett centralt inslag i det förberedande arbetet för förhandlingsdelegationen är att göra en prioriteringsordning av svaren från förbundets lokala föreningar och yrkesföreningar.

Arbetet förankras kontinuerligt hos både förbundsstyrelsen och i olika fackliga forum som lokalföreningarnas representantskap.

2. Formuleringsfasen

Förhandlingsdelegationens uppgift är att omvandla allt insamlat underlag till yrkanden. Delegationen fastställer riktlinjer för och leder Läkarförbundets centrala förhandlingar inom samtliga avtalssektorer och bereder frågor till förbundsstyrelsen.

Formuleringsfasen består även i att prioritera de olika yrkanden efter de behov det insamlade underlaget visat på. Det är också viktigt att ha gjort en omvärldsbevakning som handlar om andra fackliga förbunds avtalsförhandlingar. Eftersom vissa avtal även omfattar andra yrkesgrupper kan yrkanden finslipas genom att föra dialog med andra fackförbund som också förhandlar avtalet med vår motpart SKR.

Det är nu förbundet utformar sin interna förhandlingsplan gentemot motparten. En del av det arbetet är redan gjort under förberedelsefasen där medlemmar och förtroendevalda fått möjlighet att ge uttryck för sina åsikter och uppfattningar om innevarande avtalsperiod.

Förhandlingsdelegationen lägger upp kraven och prioriteringarna. Förslagen tas därefter upp på förbundsstyrelsens möte och det är efter deras godkännande det förberedande arbetet inför avtalsrörelsen når sitt slut.

3. Förhandlingsfasen

Förhandlingsfasen inleds med kravväxling. Det betyder att Läkarförbundet lämnar över våra yrkanden till SKR/Sobona samtidigt som de lämnar över sina yrkanden till oss. Själva förhandlingsarbetet startar först när båda parter har hunnit läsa igenom och sätta sig in i varandras yrkanden.

Vägen till ett färdigt avtal kan vara lång och krokig. Efter många möten är målet att komma fram till ett resultat båda parter är villiga att komma överens om. Förhandlingen går ut på att jämka de behov som finns hos vardera parter och tillsammans hitta en avtalsversion som verkar för en bra löneutveckling, goda villkor och hållbar arbetsmiljö för våra medlemmar – vilket är en förutsättning för en god, säker och trygg vård.

Det är under den här fasen allt arbete förbundet har lagt ner inför avtalsrörelsen förhoppningsvis ska ge resultat. Arbetet ger förhandlarna förutsättningar att hitta avtalslösningar som både fungerar för hälso- och sjukvården och är till fördel för medlemmarna. När båda parter är villiga att skriva under en avtalsversion har vi ett nytt kollektivavtal.

4. Implementeringsfasen

När det nya avtalet är signerat och klart är det dags att omvandla avtalet till verklighet. Ett nytt avtal är bindande för både medlemmar och arbetsgivare, vilket betyder att det råder arbetsfred.

Nya bestämmelser ska implementeras och alla ska få information om de nya förändringarna, både arbetsgivare och anställda. Det kan även finnas behov av att genomföra lokala förhandlingar för att anpassa nya möjligheter lokalt.

En avtalsrörelse tar inte slut vid tecknande av kollektivavtal, utan det är nu det fackliga arbetet verkligen tar fart – när alla parter ska leva upp till avtalet man kommit överens om och göra verklighet av allt arbete man lagt ner. Tillsammans!

Läkaravtal 2020 på Trygg Vård
Visa alla artiklar