fbpx

Läkaravtal 2020

Läkares utveckling, inflytande och villkor utgör grunden för en trygg vård.
🗳

Läkarförbundets medlemmar har tyckt till

För att sätta fokus på rätt frågor i avtalsrörelsen 2020 bad vi våra medlemmar att ta ställning till ett antal påståenden. Om arbetsmiljön, om lönen och synen på ledarskap. Genom kollektivavtal skapas goda och trygga villkor i arbetslivet.

Har du koll på att en ny avtalsrörelse är på gång?

Sveriges läkarförbund och Sveriges kommuner och landsting samt Pacta ska förhandla ett nytt kollektivavtal om läkares lön och arbetsvillkor. Här kan du på ett enkelt och lättförståeligt sätt ta del av fakta kring avtalet och hur förhandlingarna går till.

Det nuvarande centrala kollektivavtalet för region- och kommunanställda läkare samt läkare anställda vid privata Sobonaföretag tecknades i maj 2017 och gäller till och med 31 mars 2020. Avtalet, som tecknas mellan Läkarförbundet och SKL/Sobona, reglerar lön och övriga anställningsvillkor för läkare som arbetar för regioner.

Vi säger upp avtalet i december 2019 i samband med att vi lämnar vårt yrkande till SKL. Det innebär att ett nytt kollektivavtal ska förhandlas fram. Processen att förbereda och förhandla kollektivavtal kallas för avtalsrörelse.

Avtalsrörelsens fyra olika faser

Förenklat består avtalsrörelsen av fyra olika faser i arbetet med att få fram nya kollektivavtal.

1. Förberedelsefasen

Varje avtalsrörelse börjar med en insamlingsfas. Den har redan börjat. I god tid innan avtalen löper ut börjar Läkarförbundet samla in synpunkter från medlemmar och förtroendevalda genom enkäter, medlemsmöten och regionala avtalskonferenser. Ju fler medlemmar som tycker till desto bättre. Det ger tyngd vid förhandlingsbordet och väl förankrade avtalskrav.

En viktig del i processen är yrkanderemissen som skickades ut till lokalföreningarna och berörda yrkesföreningar i början av 2019. I svaren får vi veta vad de anser vara viktigast att driva utifrån vad som redan fungerar väl i de tidigare avtalen och vad som fungerar mindre bra.

Ett centralt inslag i det förberedande arbetet för förhandlingsdelegationen är att göra en prioriteringsordning av svaren från förbundets lokala föreningar och yrkesföreningar.

Arbetet förankras kontinuerligt hos både förbundsstyrelsen och i olika fackliga forum som lokalföreningarnas representantskap.

2. Formuleringsfasen

Förhandlingsdelegationens uppgift är att omvandla allt insamlat underlag till yrkanden. Delegationen fastställer riktlinjer för och leder Läkarförbundets centrala förhandlingar inom samtliga avtalssektorer och bereder frågor till förbundsstyrelsen.

Formuleringsfasen består även i att prioritera de olika yrkanden efter de behov det insamlade underlaget visat på. Det är också viktigt att ha gjort en omvärldsbevakning som handlar om andra fackliga förbunds avtalsförhandlingar. Eftersom vissa avtal även omfattar andra yrkesgrupper kan yrkanden finslipas genom att föra dialog med andra fackförbund som också förhandlar avtalet med vår motpart SKL.

Det är nu förbundet utformar sin interna förhandlingsplan gentemot motparten. En del av det arbetet är redan gjort under förberedelsefasen där medlemmar och förtroendevalda fått möjlighet att ge uttryck för sina åsikter och uppfattningar om innevarande avtalsperiod.

Förhandlingsdelegationen lägger upp kraven och prioriteringarna. Förslagen tas därefter upp på förbundsstyrelsens möte och det är efter deras godkännande det förberedande arbetet inför avtalsrörelsen når sitt slut.

3. Förhandlingsfasen

Förhandlingsfasen inleds med kravväxling. Det betyder att Läkarförbundet lämnar över våra yrkanden till SKL/Sobona samtidigt som de lämnar över sina yrkanden till oss. Själva förhandlingsarbetet startar först när båda parter har hunnit läsa igenom och sätta sig in i varandras yrkanden.

Vägen till ett färdigt avtal kan vara lång och krokig. Efter många möten är målet att komma fram till ett resultat båda parter är villiga att komma överens om. Förhandlingen går ut på att jämka de behov som finns hos vardera parter och tillsammans hitta en avtalsversion som verkar för en bra löneutveckling, goda villkor och hållbar arbetsmiljö för våra medlemmar – vilket är en förutsättning för en god, säker och trygg vård.

Det är under den här fasen allt arbete förbundet har lagt ner inför avtalsrörelsen förhoppningsvis ska ge resultat. Arbetet ger förhandlarna förutsättningar att hitta avtalslösningar som både fungerar för hälso- och sjukvården och är till fördel för medlemmarna. När båda parter är villiga att skriva under en avtalsversion har vi ett nytt kollektivavtal.

4. Implementeringsfasen

När det nya avtalet är signerat och klart är det dags att omvandla avtalet till verklighet. Ett nytt avtal är bindande för både medlemmar och arbetsgivare, vilket betyder att det råder arbetsfred.

Nya bestämmelser ska implementeras och alla ska få information om de nya förändringarna, både arbetsgivare och anställda. Det kan även finnas behov av att genomföra lokala förhandlingar för att anpassa nya möjligheter lokalt.

En avtalsrörelse tar inte slut vid tecknande av kollektivavtal, utan det är nu det fackliga arbetet verkligen tar fart – när alla parter ska leva upp till avtalet man kommit överens om och göra verklighet av allt arbete man lagt ner. Tillsammans!

Läkaravtal 2020 på Trygg Vård
Visa alla artiklar

Något annat än det andra