”Att bli chef är att använda sin läkarutbildning väl”

Torsten Mossberg vill att fler läkare blir chefer och att de ska få bättre verktyg för att leda. Han vill också att läkare tar chefskapet på större allvar – och inte ägnar för mycket tid åt kliniskt arbete.

Torsten Mossberg har en lång och bred karriär bakom sig. Specialiteten är narkos och intensivvård, och han var tidigt fackligt engagerad. Han har arbetat på S:t Görans sjukhus, Akademiska sjukhuset i Uppsala och på Södertälje sjukhus. Efter många år i chefsroller tog han anställning på Socialstyrelsens tillsynsenhet, det som idag är Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Han har också hunnit med att bidra till att förbättra hanteringen av blod och vävnader inom EU. Torsten har suttit i Läkarförbundets styrelse och är sedan 2018 ordförande för Seniora läkare.

Läkaren som chef den viktigaste frågan

Ledarskapet inom vården och läkarens roll som chef är en fråga som ligger Torsten särskilt varmt om hjärtat.

– Läkare leder arbetet och andra yrkesgrupper inom vården. Läkare blir alltså ledare direkt. Många inser inte det.

Han menar att många läkare som är chefer är trängda mellan sjukhusledning och den egna personalen. Det uppstår lojalitetskonflikter som är svåra att hantera. Han betonar vikten av ett tydligt mandat.

– Att vara chef måste synas i lönekuvertet, men det måste också finnas mandat och inflytande över ekonomin på en klinik. Chefen måste få disponera en påse pengar, och få välja mellan att exempelvis rekrytera eller köpa utrustning.

”Att vara chef måste synas i lönekuvertet, men det måste också finnas mandat och inflytande över ekonomin på en klinik”

Läkare behöver få verktyg för att leda

Torsten ser framför allt att läkare behöver två verktyg för att fungera väl som chefer.

– Det krävs kunskaper i ekonomi. Chefer har inte alltid mandat, men det är ändå viktigt att kunna förstå hur resurserna ser ut på kliniken och kunna argumentera. Läkare behöver därför utbildning i ekonomi.

Det andra Torsten lyfter fram är att kunskaper i ledarskap.

– Läkare behöver verktyg för att fungera i chefsrollen. Ett exempel är kunskap om konflikthantering. En del i detta är också att det behöver finnas kompetens kring en chef, ett kansli som på olika sätt kan ge stöd i ledarskapet.

Chefskapet måste tas på allvar

Det tar över tio år för en läkare att bli specialist. Många upplever att de kastar bort sin utbildning om de enbart är chefer och många chefer som är läkare vill ha en fot kvar i det kliniska arbetet. Torsten menar att det är ett yrke att vara chef och att det är svårt att hinna med båda delarna. Han efterlyser en diskussion om hur stoltheten och identiteten som läkare kan behållas när man går in i en annan roll.

– Att vara chef är krävande och det riskerar att blir splittrat om man försöker dela upp sig. Genom att vara chef utnyttjar man sin utbildning och erfarenhet som läkare på ett bra sätt, kunskapen kommer till användning.

Viktigt att påverka för att fler läkare ska få chefsroller

Läkarförbundet driver frågan om värdet av att läkare får chefstjänster. Under våren kommer en broschyr om frågan att tas fram. I höstas fattade Läkarförbundet också beslut om en ny satsning för läkare som vill utvecklas i sitt ledarskap. Förbundets dotterbolag Lipus kommer att ta fram en skräddarsydd utbildning under våren.

– Lika viktigt som att ge läkare rätt förutsättningar att bli chefer är att driva på för att vården ska utse läkare till chefer. Läkare har en djupare kunskap, en högre medicinsk kompetens än andra yrkesgrupper i vården, men också redskap för att kunna värdera ny vetenskaplig information.

”Lika viktigt som att ge läkare rätt förutsättningar att bli chefer är att driva på för att vården ska utse läkare till chefer”


Ledarskapsutbildning för läkare

Att fler chefer ska vara läkare är en del i Läkarförbundets politiska program. En viktig uppgift är att kommunicera resultat från både forskning och egna medlemsundersökningar som visar att chefer med hög medicinsk kompetens ger bättre patientsäkerhet och en bättre arbetsmiljö.

I höstas fattade Läkarförbundet beslut om en ny satsning för läkare som vill utvecklas i sitt ledarskap. Förbundets dotterbolag Lipus, som är ledande i Sverige inom extern granskning av AT och ST samt certifiering av kurser för läkare, har fått i uppdrag att ta fram den nya utbildningen. Enligt tidsplanen ska Lipus presentera ett första kursutbud under våren med kursstart under hösten 2024.

>> Läs mer om ledarskapsutbildningen

Chefsföreningen – en del av Läkarförbundet

Ledarskapsfrågor är viktiga för Läkarförbundet. Utöver Läkarförbundets medlemserbjudande får du som medlem i Chefsföreningen tillgång till ytterligare förmåner som riktar sig till läkare med chefs-och ledningsuppdrag. Bland det mest efterfrågade och uppskattade är tillgången till nätverk med andra läkare och chefer.

>> Läs mer om Chefsföreningen

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö