Jour & beredskap – så funkar det

Frågan om läkares jour lyfts återkommande i debatten, och inte sällan förekommer missuppfattningar. Så hur fungerar systemet egentligen?

För att ta reda på om läkares arbetstider stödjer verksamhetens krav på en kostnadseffektiv och patientsäker hälso- och sjukvård har PwC, på uppdrag av Sveriges läkarförbund, kartlagt läkares arbetstider.

Kartläggningen kan sammanfattas i tre slutsatser:

  • Jouravtalet är kostnadseffektivt
  • Jouravtalet medför hög flexibilitet och patientnytta
  • Jouravtalet fungerar i sin helhet väl idag

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

Läkare hjälps åt att ansvara för bemanningen

Nattarbete är ofrånkomligt inom sjukvården, men jour-och beredskapssystemet ger möjlighet att koncentrera verksamheten på dagtid, då alla specialiteter finns på plats och läkare kan konferera med varandra och andra yrkeskategorier. Systemet garanterar även att högspecialiserad vård vid behov kan utföras nattetid. Ett system där flertalet läkare hjälps åt att ansvara för bemanningen skapar förutsättningar för ett flexibelt system.

Under jour och beredskapstjänstgöring har läkaren ett mer omfattande uppdrag och större ansvar än under dagtid vardagar. Med ett övergripande ansvar för verksamheten och patienterna motsvarar den jourhavande läkarens uppgifter de som klinikchef/medicinskt ansvarig har under vanlig dagtid.

Hög kompetens oavsett tid på dygnet

Generell sjukhusbunden bemanning med läkare är inte möjligt idag med givna resurser, det vill säga med samma antal läkare som idag. Utan att utöka läkares arbetstidsmått utöver vad lagstiftning tillåter är det inte möjligt att bemanna vården på annat sätt än genom att förlägga läkare i jour- och beredskap. Läkare behöver arbeta och finnas tillgängliga dagtid då mest verksamhet sker. Och redan idag arbetar läkare i snitt 41,1 timma per vecka efter uttag av kompensationsledighet.

Patienterna och samhällets krav på vården är att det alltid ska finnas tillgång till hög medicinsk kompetens oavsett tid på dygnet. Geografisk ort ska inte spela någon roll. Jour och beredskapssystemets syfte är att bemanna vårdens dygnet-runt-verksamhet på ett sådant sätt att högkvalitativ, säker och trygg vård ska kunna erbjudas dag som natt, året runt. Det finns alltid läkare i tjänst på sjukhusen. Jour och beredskapssystemet säkerställer att specialister inom alla specialiteter och experter inom smala subspecialiteter finns tillgängliga på telefon och snabbt kan kallas in vid behov.

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö