fbpx
Duellen

Hur kan Stockholms primärvård bli ett föredöme för hela landet?

Trycket på Stockholms akutmottagningar är stort och patienter drabbas genom överbeläggningar, utlokaliseringar och inställda operationer. Samtidigt har Stockholm flest vårdcentraler och flest antal läkare per capita i Sverige. Hur kan akutmottagningarna avlastas och hur kan Stockholms primärvård bli ett föredöme för hela landet?

Erika Ullberg (Socialdemokraterna)
oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting

Vårt svar: Vårdsamverkan Stockholm

Sveriges läkarförbund har bett mig besvara frågan om hur Stockholms primärvård kan bli ett föredöme för hela landet.

Det är en fråga som inte borde behöva ställas.

Den moderatledda alliansen har styrt Stockholms läns landsting i tolv år med ekonomiska förutsättningar som andra landsting bara kan drömma om. Med andra ord har de haft både tid och pengar att skapa en god primärvård, och Stockholm borde redan vara ett föredöme.

Men så är det inte. Eftersom alliansen har styckat upp vården i ett stort antal vårdmarknader har vårdcentralerna blivit isolerade öar i ett starkt splittrat vårdsystem. Husläkaren har varken incitament eller möjlighet att ta ett helhetsansvar för patienten, som därmed tvingas samordna sin vård själv. Som stockholmare måste du inte sällan ha både kunskap, ork och vassa armbågar för att få rätt vård i tid när du är sjuk. Det leder till ojämlikhet eftersom patienter har olika mycket av de resurserna.

Den nationella patientenkäten för 2017 visade en kraftig försämring i uppfattningen om primärvårdstillgängligheten i Stockholm: vi är nu sämre än rikssnittet. Alldeles för ofta framstår akuten eller närakuten som ett bättre val än ett besök på vårdcentralen. Det är ett viktigt skäl till att väntetiderna på akuten växer i hela länet och att exempelvis Södersjukhuset har landets längsta väntetider. Och när det tar en vecka att få tid på vårdcentralen för receptförnyelse – samtidigt som nätläkartjänster som Kry och Mindoktor står redo på minuten – är det tydligt att landstinget ligger oacceptabelt efter i digitaliseringen.

Den moderatledda alliansen har kort sagt gjort sand av det guldläge som Stockholms goda ekonomi och deras egen långa tid vid makten inneburit.

Stockholmarna förtjänar en trygg primärvård som alla kan lita på. Socialdemokraternas vårdmodell heter Vårdsamverkan Stockholm och bygger på att vårdcentralen ska ta ett helhetsansvar för patienten och utgöra navet i vården. Kontinuitet ska vara ett ledord.

Varje patient ska tilldelas en egen vårdansvarig – en EVA. EVA ska fungera som första kontakt i vården och som både vägledare och samordnare när patienten behöver vård utanför vårdcentralen. Vårdcentralerna ska själva få bestämma hur EVA-funktionen riggas då vårdteamen med distriktsläkare, distriktsköterska, kurator och andra professioner behöver mindre detaljstyrning.

Helhetsansvaret för patienten ska skrivas in i primärvårdens uppdrag, och ersättningarna ska justeras så att samarbete med den övriga vården belönas. Resurserna ska förstärkas och landstinget ska verka för ett rimligt antal listade patienter per läkare. Vårdcentralerna ska spela en tydligare roll i första linjens psykiatri. Och landstinget ska ta upp kampen med nätläkartjänsterna – Jönköpings läns landsting har redan visat att det går att matcha dem.

Med Vårdsamverkan Stockholm tar Socialdemokraterna tillbaka det ansvar för att styra och utveckla vården som den moderatledda alliansen försökt lämpa över på marknaden. Det betyder att vårdutbudet kommer att utvecklas i enlighet med länsinvånarnas behov, inte de privata vårdbolagens ekonomiska kalkyler. Dessutom ska utbildning och forskning inom primärvården premieras, så att statusen höjs för både vårdcentraler och allmänspecialister. Genom satsningar på primärvården kan behoven av hyrpersonal minska, medan kvaliteten och kontinuiteten med fast läkarkontakt ökar.

Alla stockholmare har rätt till en trygg och tillgänglig primärvård.

Erika Ullberg (Socialdemokraterna)
oppositionslandstingsråd i Stockholms läns landsting

Anna Starbrink (Liberalerna)
hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting

Primärvården måste rustas att ta ett större ansvar

Stockholms län har flest läkare i Sverige – men de finns alltför ofta på fel ställe.

Det är förstås ett förenklat och kanske provocerande påstående. För att fler människor ska få hjälp av sin husläkare på vårdcentralen – och där färre behöver hamna på sjukhusens akutmottagningar – är det dock en fråga vi måste hantera.

Vi vill att alla människor får rätt att välja en egen, namngiven, fast husläkare. Fastläkaren har helhetsansvaret för sin patient och fungerar som en samordnare i vården, för den som behov av specialistvård. Primärvården rustas att ta ett större ansvar för att möta och behandla fler vårdbehov än i dag.

En stark primärvård kommer att ge människor hjälp att stärka sin hälsa. Fastläkarens samordnande roll ger också både trygghet åt patienten, och kan ge ett effektivare resursutnyttjande. Dålig samordning kostar. Med sina team på vårdcentralerna kan de fasta husläkarna också ge fler människor vård vid akut sjukdom. Nästa steg är våra nya närakuter med god och snabb vård för barn och vuxna vid de flesta akuta sjukdomar och skador.

För äldre blir snabbspåret till geriatriken viktigt – med direkt remiss från sin fasta husläkare, eller direkt transport med ambulansen. En sammanhållen vård för äldre med både kommunens och sjukvårdens insatser kommer ge vårdens vanligaste patienter ett tryggare omhändertagande.

Med vårdvalen kan privata vårdgivare ta hand om mer av den öppna specialistvården och hålla nere väntetiderna, som redan är kortast i Sverige.

Vård på rätt nivå betyder bättre hjälp och ökad frihet – från onödig väntan och ohälsa. Det ger akutsjukhusen ett minskat tryck och ökat fokus på de sjuka som behöver deras resurser. Sjukhusen behöver förstås också rekrytera och behålla sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden för att kunna hålla vårdplatserna öppna.

Men åter till primärvården.

I Stockholms läns landsting har vi på liberalt initiativ beslutat om målet att erbjuda fast husläkare till alla, och vi prioriterar de äldre med flera sjukdomar. Det är en fortsättning på satsningar på primärvården med utökad budget och ett nytt ersättningssystem med utgångspunkt i individens vårdbehov – det sistnämnda i en blocköverskridande överenskommelse.

En stark primärvård med fastläkare kräver fler läkare på vårdcentralerna. Samtidigt behövs färre läkare på akutsjukhusen. Det är en nödvändig förändring för att komma bort från de ineffektiva sjukhustunga dragen i svensk sjukvård – som leder till dålig tillgänglighet och kontinuitet för patienterna.

Till skillnad från många andra partier sätter Liberalerna resurser bakom orden. 5,25 miljarder för ett primärvårdslyft för att stötta landsting och regioner i omställningen. Ytterligare 900 miljoner kronor för fortbildning av fler allmänspecialister.

Vården måste alltid formas utifrån patienternas bästa och de lokala förutsättningarna. Det innebär att varje verksamhet måste ha mandat att organisera arbetet. Det gäller t ex schemaläggning och arbetstider där vi vill vara tydliga med att beslut ska fattas på arbetsplatsen och inte av politiker.

Fler läkare på rätt ställe är bra för patienterna. Men jag är också övertygad om att det är attraktivt för läkarna: att få det långsiktiga helhetsansvaret att vara den fasta husläkare som patienten själv har valt.

Anna Starbrink (Liberalerna)
hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms läns landsting
Senaste nytt från TryggVård.se

”Med TryggVård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare”

Heidi Stensmyren

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet