Hot om våld mot läkare tas inte på allvar

När Alice jobbade som allmänläkare utsattes hon för hot och våld vid ett par olika tillfällen. Hon rapporterade tillbuden till sin chef men sedan hände ingenting mer.

– Efter den första incidenten drömde jag mardrömmar i två veckor, men sedan var det bara att skaka av sig det och gå vidare, säger hon.

När Alice och jag ses för ett samtal på Teams berättar hon att incidenterna med hot och våld ligger ganska många år bakåt i tiden, då hon arbetade som allmänläkare inom en region. Hon vill ändå inte gå ut med sitt riktiga namn av hänsyn till chefer och kolleger.

Tystnadskultur på arbetsplatserna

– Jag upplever att det finns en väldig tystnadskultur inom regionerna vad gäller händelser med hot och våld. Jag tror dels att det beror på en missriktad omsorg om patienterna, dels på att det saknas kunskap både hos många chefer och på regionens HR-avdelningar, säger Alice, som i dag har lämnat regionen efter att ha blivit ”headhuntad” till ett nytt jobb.

Enligt arbetsmiljölagen är det arbetsgivarens skyldighet att rapportera allvarliga olyckor och tillbud. Dit räknas hot om våld som ska anmälas till Arbetsmiljöverket om händelsen inneburit allvarlig fara. Men att så sällan sker bekräftas av Läkarförbundets nya arbetsmiljöenkät. Endast 11 tillbud har rapporterats in under det senaste året.

– Jag rapporterade direkt båda tillbuden till min chef, men informationen stannade där. Det föll mig inte in att själv driva händelsen vidare. Det sker ständigt så många saker i en allmänläkares vardag att det helt enkelt inte finns tid att stanna upp och grubbla. Jag är också en ganska stark och tålig person, säger Alice.

Att hon hamnade i hotfulla situationer tror hon främst beror på slumpen, men det kan ha spelat in att hon ansågs ha ”skinn på näsan” och kunde klara av potentiellt besvärliga patienter.

Hotfulla situationer drabbar många

Den första hotfulla situationen handlade om en medelålders man som hade bokats in av administrationen för en misstänkt fraktur.

– De märkte att han pratade lite konstigt, men det meddelade de aldrig mig. När han kom in på mitt rum hörde jag direkt att han sluddrade. Jag frågade om han var onykter, vilket han bekräftade, säger Alice.

Mannen, som inte uppvisade några tecken på en fraktur, ville i stället ha ett morfinpreparat utskrivet. Alice vägrade och sade till honom att lämna rummet. Mannen vägrade, blev hotfull och svarade att han mycket enkelt kunde ta reda på var hon bodde.

– Av en ren slump knackade det samtidigt på dörren och jag rusade fram och öppnade, innan han hann reagera. Där utanför stod två kolleger som ville fråga mig om något, då gav han upp och gick. Men inte förrän han hade pekat mig i ansiktet och upprepat sitt hot om att ta reda på var jag bor, berättar Alice.

”Hon slet mig i rocken och i håret, men på den tiden var jag snabb och lyckades backa och nå larmknappen”

Den andra händelsen involverade en yngre kvinna och hennes sambo. Anledningen till besöket var att kvinnan ville att primärvården skulle ta över ansvaret från psykiatrin, som hon inte ansåg gav henne den hjälp och de mediciner hon behövde. Hon visade upp en lista med tio mediciner som enbart psykiatrin kan skriva ut. Alice lyssnade men konstaterade att hon inte kunde hjälpa till eftersom patienten redan hade behandling, även om den uppenbarligen var otillräcklig. Då blev hon attackerad fysiskt.

­– Hon slet mig i rocken och i håret, men på den tiden var jag snabb och lyckades backa och nå larmknappen. Det dröjde tre-fyra minuter innan två kolleger kom springande så rent teoretiskt skulle hon ha hunnit tillfoga mig ganska mycket skada. Nu försökte sambon lugna henne samtidigt som han argumenterade för att jag skulle skriva ut medicinerna och hotade med att anmäla mig till IVO.

Alice anmälde även den här händelsen till sin chef, som i sin tur inte rapporterade den vidare. I det efterföljande samtalet med chefen konstaterades mest att det var bra att larmet fanns, men i övrigt gjordes ingen uppföljning.

– Min erfarenhet är att det sällan finns några rutiner för hotfulla situationer och även om det finns en plan är det sällan den följs. Jag fick själv ta ansvar för säkerheten om jag visste att en patient skulle kunna bli hotfull, då bar jag ett extra larm, satte mig nära dörren och sade till ett par kolleger att vara i närheten.

På frågan om hennes egna erfarenheter och liknande händelser diskuterades inom läkarkåren svarar Alice ”inte särskilt mycket”.

– Jag nämnde det för mina kolleger och de frågade ”om det hade gått bra”, men mer än så var det inte. Jag tror också att det kan finnas en känsla, särskilt hos äldre kolleger, att sådana här situationer ska man kunna klara av själv, säger Alice, som var i 35-årsåldern och ST-läkare när hoten skedde.

Allvarliga tillbud med hot och våld ska anmälas

Arbetsgivaren är ansvarig för att ordna arbetet så att risk för våld eller hot om våld så långt som det är möjligt förebyggs. Särskilda säkerhetsrutiner skall finnas för arbete som kan medföra risk för våld eller hot om våld. Rutinerna skall hållas aktuella och följas upp fortlöpande. Rutinerna skall vara kända av alla arbetstagare som kan bli berörda av riskerna.

Tillbud och händelser med våld eller hot om våld skall dokumenteras och utredas. Det är arbetsgivarens ansvar. Enligt arbetsmiljölagen ska allvarliga tillbud med hot och våld också anmälas till Arbetsmiljöverket. I vissa fall bör också en polisanmälan göras.

Läs mer om vad du kan göra om du är med om en hotfull händelse på jobbet.

Unga läkare särskilt utsatta

Läkarförbundets arbetsmiljöenkät visar också att unga läkare är särskilt utsatta. 17 procent av underläkarna, som inte har gjort AT, har blivit utsatta för hot och våld under det senaste året.

– Jag tror att man som patient vågar vara mer hotfull mot en yngre läkare jämfört med någon som är mer senior i sin yrkesroll. Hot och våld hänger också samman med tidsandan med mycket stress och mindre tålamod generellt. De gör att allt fler patienter ställer orimliga krav samtidigt som allt färre personer inom vården ska göra allt mer, säger Alice.

Hon har varit engagerad facklig under större delen av sitt läkarliv, bland annat som skyddsombud. I den rollen fick hon själv stötta kolleger som hade råkat ut för hot om våld.

– Personligen har jag försökt vara ett stöd om något hotfullt har inträffat. Jag brukar säga att jag alltid är tillgänglig för samtal och jag har även stöttat HR-avdelningar vid flera tillfällen. Där är ofta kunskaperna inte tillräckliga om hur man ska agera vid händelser med hot och våld, säger Alice.

Hot och våld behöver förebyggas på arbetsplatserna

På frågan om hur situationen och säkerheten ska förbättras för landets läkare menar Alice att det behövs flera åtgärder. En sådan är särskilda grupper med fokus på hot och våld för yngre kolleger under utbildning.

– Jag vet att Läkarförbundet försöker lyfta de här frågorna, men man måste jobba ännu mer med tystnadskulturen inom regionerna. Cheferna och ytterst politikerna i regionledningen måste informeras om sina skyldigheter. Det ska inte gå att smita undan, säger Alice.

Carina Järvenhag

Många läkare utsätts för hot och våld

  • 12 procent av läkarna har utsatts för hot eller våld under det senaste året.
  • Bland AT-läkarna är andelen 18 procent.
  • Värst är det inom psykiatrin där hela 35 procent har blivit utsatta för hot eller våld de senaste 12 månaderna.
  • Inom akutsjukvården är andelen 31 procent.

(Källa: Hot och våld i vården, Läkarförbundets arbetsmiljöenkät 2022)

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö