Nytt treårigt avtal med fast siffra och fokus på arbetsmiljö

En stor del av villkoren på svensk arbetsmarknad regleras i kollektivavtal. Det är genom dessa vi säkrar löner, försäkringar, pensioner och andra arbetsvillkor. Vi arbetar med dessa frågor varje dag, året om. Trots det blir slutfasen av avtalsrörelsen ofta ett crescendo där parterna skruvar på detaljer in småtimmarna. Förhandling är en prövning i uthållighet.

Som gammal simmare har jag med mig att för framgång krävs att kämpa ända in i kaklet. Samma sak gäller för avtalsrörelser – det avgörs vid sista kakelplattan. I tisdags, efter flera månaders förhandlingar, tecknade Läkarförbundet ett nytt centralt avtal med Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta.

Avtalet, som gäller 27 000 medlemmar som arbetar i offentlig regi inom kommun- och landstingssektorn, sträcker sig till mars 2020 och utgår från industriavtalets normerande märke med ett löneutrymme på 6,5 procent under tre år. Ett konkret och tydligt innehåll rörande löneökningar ger avtalet legitimitet. Vår inriktning var att få till ett avtal med moderna och hållbara arbetsvillkor som möjliggör att läkarkåren kan fortsätta ta ansvar för en trygg vård, dygnet runt, årets alla dagar.

Förhandlingarna har varit intensiva och fortsatt på övertid. Den sista mars, när det tidigare kollektivavtalet gick ut, hade vi ännu inte hittat en gemensam grund och avtalet förlängdes löpande. Överläggningarna drog ut på tiden då vi hade flera frågor där vi ända in i de sista timmarna arbetade för att hitta bra lösningar.

En av stötestenarna i årets avtalsrörelse har handlat om ett centralt fastställt lägsta utrymme för löneökningar eller ingen central angiven löneökning. Förenklat ”siffra” eller ingen ”siffra”. Vi har i två år testat så kallat sifferlöst avtal utan fastställd löneökningsnivå. Efter två år konstaterade vi tyvärr att löneökningen för läkare inte blev tillräckligt bra. På många håll har inte heller löneprocessen fungerat så som den behöver för att kunna hantera förhandlingarna lokalt. Därför var Läkarförbundets ingång i förhandlingarna att vi vill se ett centralt angivet löneutrymme, med en garanterad lägsta löneökningsnivå för alla läkare.

Det skrivna avtalet sträcker sig nu alltså över tre år med ett sammanlagt löneutrymme på 6,5 procent; 2,2 procent 2017, 2,0 procent 2018 och 2,3 procent 2019. Med detta på plats ser vi fram emot stabila förutsättningar för de lokala förhandlingarna.

Förutom grundlön så bygger vår ersättning på villkoren för jour och beredskap. Läkare arbetar mycket. Som grupp är normalarbetstiden 41,1 timmar i veckan, även efter uttag av kompensationsledighet och arbetsgivaren har med nuvarande arbetstidssystem möjlighet att använda läkarkompetens dygnet runt, årets alla dagar. Det ställer krav på en hållbar arbetsmiljö och en skälig ersättning för arbetet och det stora ansvar vi läkare tar. En viktig del i förhandlingarna har därför varit att få igenom kravet på förbättrad ersättningen för beredskap. En justering som inte gjorts sedan 1979! Att vi har kommit överens om höjd ersättning vid beredskap är ett trendbrott och ett steg i rätt riktning. Vi är inte klara med detta, men det är en början.

I avtalet ingår även partsgemensamma arbeten. Dels en översyn av konstruktionen och ersättningsnivåerna i det centrala avtalet med hänsyn till de lokala jour- och beredskapsavtalen. Syftet är att åstadkomma ett hållbart, modernt och längre arbetsliv för våra medlemmar.

Dels att bistå lokala parter i arbetet med att förebygga ohälsa. Fokus i det arbetet kommer att ligga på ansvariga chefers förutsättningar att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete och hälsofrämjande åtgärder. Detta var en viktig del då vi ser fler och fler av våra medlemmar sjukskrivas på grund av stress, dålig arbetsmiljö och krav som inte möts upp av rätt förutsättningar för att göra ett tillfredsställande arbete.

Andra viktiga områden som vi enats om är en hårdare reglering kring avsteg från rätten till övertidsersättning, bättre villkor för att få föräldrapenningtillägg och en starkare skrivning om förhandling av lön för AT-läkare.

Vi kom väl förberedda till avtalsrörelsen 2017, vilket gjorde att vi fick gehör för flera av våra prioriterade frågor. Här vill jag speciellt lyfta vår undersökning av läkares arbetstid, vårt kommunikativa arbete med Trygg vård samt alla skickliga och engagerade förtroendevalda och medarbetare på Läkarförbundets kansli.

Nu när det centrala avtalet är förhandlat tar lokala parter över och förhandlar vidare inom varje område.

#vitaransvar

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Det nya avtalet i korthet:

 • Treårigt kollektivavtal.
 • Baseras på märket: 6,5 procent under tre år.
 • Läkargruppen garanteras löneuppräkningar med minst: 2,2 procent 2017, 2 procent 2018 och 2,3 procent 2019.
 • Höjning av ersättningar för bundenhet vid beredskap.
 • Gemensam partsöversyn av konstruktion och ersättningsnivåer i jour- och beredskap i syfte att åstadkomma ett hållbart, modernt och längre arbetsliv för läkare.
 • Partsarbete om att förebygga ohälsa.
 • Tydligare skrivningar om hur avsteg från rätt till övertidsersättning ska ske.
 • Förbättrade villkor för att kvalificera sig för föräldrapenningtillägg.
 • Starkare skrivning om förhandling av lön för AT-läkare.
 • Ökat ansvar för läkare att anmäla bisyssla till arbetsgivaren.
 • Taket för antal sparade semesterdagar sänks från 40 dagar till 30 dagar.
 • Ändrade regler vid turordning vid arbetsbrist och lokala omställningsmedel för att öka anställningsbarheten.
 • Ökad möjlighet att använda lokala omställningsmedel för att underlätta återgång i arbete vid sjukdom och under rehabiliteringsprocessen.
Senaste nytt från TryggVård.se

”Med TryggVård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare”

Heidi Stensmyren

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet