Träffa Läkarförbundet i Almedalen 2018

Allt om vårt stora sjukvårdsmingel, våra seminarier och vår valplattform.

Har du koll på avtalsförhandlingarna?

Läkarförbundet och SKL förhandlar just nu om ett nytt kollektivavtal om läkares lön och arbetsvillkor. Här kan du på ett enkelt och lättförståeligt sätt ta del av fakta kring avtalet och hur förhandlingarna går till.

Det nuvarande centrala kollektivavtalet för landstingsanställda läkare är från 2013 och gäller fram till den 31 mars 2017. Avtalet reglerar löner och övriga anställningsvillkor för läkare som arbetar för landsting/regioner och tecknas mellan Sveriges läkarförbund och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Detta innebär att ett nytt kollektivavtal kommer att förhandlas fram under våren. Processen att förbereda och förhandla kollektivavtal kallas för avtalsrörelse och i skrivande stund befinner vi oss mitt i denna.

Parternas yrkanden överlämnades i december

Läkarförbundet har förberett årets avtalsrörelse under lång tid. För att få en så bra och allsidig bild som möjligt av vilka frågor som är angelägna att lyfta i förhandlingarna skickades en yrkanderemiss ut till delföreningar inom förbundet under sommaren.

Läkarförbundets förhandlingsdelegation bearbetade remissvaren under hösten och utformade ett förslag på Läkarförbundets yrkanden.

Vad Läkarförbundet vill i avtalsrörelsen:

  • Högre ersättning vid arbete vardagar 17-21
  • Att resor till arbete på annan arbetsplats än det normala tjänstgöringsstället ska ske på betald arbetstid
  • Utfyllnadslön vid tillfällig föräldrapenning
  • Att dagarna med föräldralön inte ska behöva delas mellan föräldrarna om båda arbetar för samma arbetsgivare
  • Jourbefrielse på egen begäran för gravida
  • Att AT-läkare ska förhandla lön var 12:e månad

Läs även: Här är hela dokumentet Läkarförbunds yrkanden i avtalsrörelsen 2017.

Detta förslag fastställdes av Läkarförbundets förbundsstyrelse och överlämnades i december till SKL i samband med att rådande kollektivavtal sades upp. SKL överlämnade också sitt mål- och inriktningsdokument.

Under pågående avtalsperiod råder fredsplikt

Förhandlingarna inleddes i januari och löper på under våren tills en överenskommelse om ett nytt avtal är gjord. Om ingen överenskommelse är nådd den 31 mars då avtalet löper ut förlängs ofta avtalet en vecka i taget.

Under pågående kollektivavtalsperiod råder fredsplikt. Det innebär att man inte får strejka om man tecknat kollektivavtal. Har parterna svårt att enas om ett kollektivavtal kan medling komma på tal.

Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som hjälper parterna att nå en överenskommelse. I sista hand finns olika typer av konfliktåtgärder, till exempel strejk.

Om läkare ska strejka måste det ske på ett ansvarsfullt sätt som inte innebär samhällsfara.

Vanligt med lokala jouravtal

Förutom det centrala kollektivavtal som tecknas mellan Läkarförbundet och SKL finns det lokala kollektivavtal som tecknas mellan Läkarförbundets lokalföreningar och arbetsgivarna ute i landet.

Läs även: SKL:s mål- och inriktningsdokument i avtalsrörelsen

Vanligt förekommande är lokala jouravtal. När det centrala kollektivavtalet undertecknas fortsätter förhandlingarna på det lokala planet, bland annat om hur årets löneöversyn ska gå till.

Även andra frågor kan regleras i de lokala avtalen, till exempel förekommer jourbefrielse för gravida på egen begäran i vissa delar av landet.

Avtalsrörelsen handlar inte bara om läkares löner och villkor. Det handlar om läkares förutsättningar att erbjuda patienter god vård. Det är värt att kämpa för!

Text: Jonas Ålebring Tidningen Moderna Läkare

Varför har vi kollektivavtal

Den svenska modellen innebär att merparten av reglerna på arbetsmarknaden bestäms i kollektivavtal som tecknas mellan arbetsmarknadens parter.

För läkare anställda av landsting är parterna Sveriges läkarförbund (SLF) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I många andra länder sker regleringen i lag. Även i Sverige finns lagar på området, men lagstiftningen är inte i lika stor utsträckning detaljreglerande och kan ofta förändras genom kollektivavtal.

Fördelen med kollektivavtal är att villkoren kan anpassas till olika sektorer och till lokala förutsättningar.

Läkaravtalets delar i korthet

Huvudöverenskommelsen slår fast vilka avtal som är tillämpliga, för vilken period avtalen gäller, hur de kan ändras under pågående avtalsperiod, att fredsplikt gäller under perioden och hur avtalen kan sägas upp.

Löneavtalet reglerar hur löneöversyn går till och hur stort ett eventuellt garanterat utfall blir för läkarna som kollektiv.

Allmänna bestämmelser (AB) är en del av kollektivavtalet som läkarna delar med övriga arbetstagarorganisationer inom landsting och kommuner. I AB regleras bland annat ersättningar för obekväm arbetstid, övertid, färdtid, semester och föräldraledighet. Specialbestämmelser för läkare är unikt för vår yrkesgrupp och reglerar förutsättningarna för bland annat jour och beredskap.

Senaste nytt från TryggVård.se

”Med TryggVård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare”

Heidi Stensmyren

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet