Läkarförbundets yrkanden i avtalsrörelsen

Tisdagen den 20 december lämnade Läkarförbundet över sina yrkanden till Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta inför 2017-års kommunala avtalsrörelse. Läkarnas nuvarande avtal löper ut den 31 mars.

Våra medlemmar vittnar om att arbetsbördan har ökat och om högre arbetstempo, dålig bemanning och rädsla för sämre patientsäkerhet. Som medicinskt ansvariga har läkare en utsatt position med stort ansvar och många gånger för liten möjlighet att påverka sin arbetssituation. Detta leder till en allt mer pressad arbetsmiljö där risken för ohälsa ökar.

– Ett hållbart arbetsliv är viktigt för att fler läkare ska kunna arbeta längre. Äldre läkare kan med sin kunskap och kompetens motiveras att stanna längre i arbetslivet om lön och villkor uppmuntrar till fortsatt engagemang. Arbetsvillkoren behöver vara flexibla och anpassas efter vars och ens individuella förutsättningar. Det kan gälla exempelvis vid graviditet, vid föräldraskap eller för äldre läkare senare i karriären, säger Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande.

Rätt till befrielse från jourtjänst

Läkare åläggs alltmer att resa mellan olika arbetsplatser vilket gör att villkoren för detta behöver ses över. Gravida läkare ska på egen begäran ha rätt till befrielse från jourtjänst kvällar, nätter och helger när bemanningen är låg och arbetsbelastningen hög.

Möjligheterna att delta i arbetet nattetid varierar också i olika faser av arbetslivet. Tyngden på arbetet och kraven på närvaro under jour och beredskap har ökat vilket leder till stor påverkan på läkares arbetsliv.

Alla läkare ska lönerevideras

Läkarförbundet ser även som en avgörande fråga att det, för de kommande åren, finns ett centralt fastställt lägsta utrymme. Så kallat sifferlösa avtal kräver ett ansvarstagande och en mognad hos flera av landstingen/regionerna som de inte levt upp till under innevarande avtalsperiod.

Förutom att utrymmet för de lokala löneöversynsförhandlingarna ska vara centralt garanterat och i nivå med den konkurrensutsatta sektorn, är det också andra frågor som är viktiga för att träffa avtal för längre period än ett år. Läkarförbundet yrkar också på att alla läkare ska lönerevideras årligen.

Det här är några exempel på inriktningen i vårt yrkande i 2017-års avtalsrörelse.

Senaste nytt från TryggVård.se

”Med TryggVård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare”

Heidi Stensmyren

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet