För frågor kontakta Erik Kjellin, kommunikationsstrateg, 08-790 33 96.

Vårt hus

Välkomna till Läkarförbundets hus på Slottsterassen 6. Leta efter ett gult stenhus med vacker utsikt ovanför Skeppsbron, Destination Gotland och glassbarerna. Här hittar du Läkartidningens tält i trädgården med en fullmatad seminarievecka.

Sjukvårdsmingel

Måndagen den 2 juli, kl. 17.40 bjuder Läkarförbundet in till sjukvårdsmingel på Slottsterassen 6.

Knyt kontakter och träffa patientorganisationer, beslutsfattare, medlemmar, förbundsstyrelse, opinionsbildare och andra aktörer som påverkar hälso- och sjukvårdens utveckling.

Anders Ekholm, institutet för framtidsstudier, Jenny Madestam, statsvetare vid Stockholms UNiversitet och David Ahlin, opinionschef på Ipsos och analytiker i DN kommer att analysera valdebatten, både bredare och ur ett sjukvårdsperspektiv, samt blicka in i framtiden.

Anmäl dig och dina vänner här

Seminarier

Sveriges läkarförbund

Föreningar inom Sveriges läkarförbund

Nationell reform för en god, nära och trygg vård

Kontinuitet är nyckeln till en väl fungerande primärvård. En god, nära och trygg vård kräver kontinuitet, men idag slussas ofta patienter mellan olika vårdnivåer och specialiteter utan att någon tar ett samlat ansvar för vården. Arbetsmiljön är så ansträngd att tre av tio läkare överväger att sluta och det finns stora brister i tillgängligheten.

En väl utbyggd primärvård skulle kunna hantera den absoluta majoriteten av patienterna, men för att kunna utvecklas till en verklig grundstapel inom svensk hälso- och sjukvård och bli den primära instans som befolkningen söker sig till för vård krävs inte ord utan politisk handling.

Hur kan vi förbättra arbetsmiljön, öka tillgängligheten och stärka kontinuiteten? För att säkra en utbyggd primärvård till hela befolkningen krävs en nationell reform. Men hur bör en sådan se ut? Och vad bör den innehålla?

Tid: Tisdag 3 juli, kl 11.00–11.50
Plats: Slottsterassen 6
Arrangör: Sveriges läkarförbund

Moderator

Lisa Kirsebom

Medverkande

Annika Strandhäll, Socialminister (S)
Camilla Waltersson Grönwall (M), sjukvårdspolitisk talesperson
Christina Tallberg, ordförande PRO
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Från akutmottagning till vårdavdelning, hur löser vi vårdplatsbristen?

Sverige har minst antal vårdplatser i hela EU. Bland OECD-länderna har endast Mexiko och Chile färre, men är det låga antalet vårdplatser ett problem, eller resultatet av en effektiv sjukvård?

Antalet vårdplatser minskar över hela landet. Samtidigt fortsätter överbeläggningar, utlokaliseringar och sjukfrånvaron bland vårdanställda att öka. Kan fler akutläkare i första linjen på akutmottagningen minska vårdplatsbristen, och vilka förutsättningar finns för att stärka det akuta omhändertagandet? Och hur bryter vi den onda cirkel där vårdplatsbristen nu styr både arbetssätt och arbetsgivarens förmåga att bemanna verksamheten?

Tid: Onsdag 4 juli, kl 11.00–11.50
Plats: Slottsterassen 6
Arrangör: Sveriges läkarförbund

Moderator

Lisa Kirsebom

Medverkande

Acko Ankarberg Johansson (KD), partisekreterare och sjukvårdspolitisk talesperson
Anders Henriksson (S), 1:a vice ordförande, SKL
Ann-Marie Wennberg, sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Arin Malkomian, ordförande i Svensk Förening för Akutmedicin, akutläkare Capio St. Göran
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Bör läkares jour ersättas av utökad schemaläggning?

I Stockholms läns landsting har lokala jour- och beredskapsavtal sagts upp för att ersättas av en utökad schemaläggning mellan 07.00–21.00. Från politiskt håll har argumentet för systemskiftet varit att öka läkarkontinuiteten för patienterna, främja det interprofessionella teamarbetet, förbättra arbetsmiljön och stärka möjligheterna till forskning och utbildning.

Men hur ser konsekvensanalyserna inför systemskiftet ut? Och vilka effekter har kunnat ses på patientsäkerhet, kontinuitet, arbetsmiljö och kunskapsöverföring där en utökad schemaläggning redan införts? Hur påverkas tillgången till läkare och patienternas tillgänglighet till specialiserad vård? Är det kostnadseffektivt? Och vad tycker läkarna?

Stockholm brukar kallas för ett skyltfönster för övriga landet. Är utökad schemaläggning, en utveckling mot treskift eller behovsstyrd planering ett systemskifte som övriga landsting och regioner vill och bör ta efter?

Tid: Onsdag 4 juli, kl 14.00–14.50
Plats:
Slottsterassen 6
Arrangör: Sveriges läkarförbund

Medverkande

Peter Carpelan (M), personallandstingsråd, Stockholms läns landsting
Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting
Johan Styrud, ordförande Stockholms läkarförening
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Suicidprevention i praktiken – hur gör man?

I Sverige insjuknar ungefär en tredjedel av befolkningen någon gång i en depression – en sjukdom med många ansikten. De kan likna utmattning, beroendetillstånd, kroppslig sjukdom, personlighetsförändringar, smärttillstånd och mycket annat. Depression kan också uppstå som en komplikation till annan svår sjukdom, till exempel cancer. Därför är det många drabbade som inte förstår att de är sjuka. Sjukdomen orsakar stort lidande och konsekvensen kan i värsta fall bli att den deprimerade börjar se självmord som en utväg. Varje år tar cirka 1 500 personer sitt liv i Sverige.

Tid: Torsdag 5 juli, kl 9.50–10.40
Plats: Slottsterassen 6
Arrangör: Sveriges läkarförbund och Natur&Kultur

Medverkande

Ullakarin Nyberg, psykiater, suicidforskare och författare
Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges läkarförbund


Kan en utbyggd primärvård minska hälsoklyftorna i samhället?

En utbyggd primärvård enligt utredningen ”Effektiv vård” den viktigaste åtgärden för att minska omotiverad ojämlikhet vad gäller hälsa och sjuklighet i befolkningen. Kan hälsoklyftorna minskas om primärvården ges bättre fortsättningar?

Det föreligger omotiverade skillnader mellan olika samhällsgrupper vad gäller hälsa, sjukdom och dödlighet, och det som sker inom hälso- och sjukvården utgör inget undantag. En väl utbyggd primärvård har genom sin nära kontakt med befolkningen unika möjligheter att minska omotiverade skillnader i tillgång till övrig vård och behandling. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys finner i en av sina rapporter att förutsättningarna för vårdprofessionerna at bedriva en jämlik vård måste stärkas och att vårdmötet i sig är en viktig faktor. Det finns många åtgärder i primärvården som tros kunna minska hälsoskillnaderna, bland annat fler allmänläkare och distriktssköterskor, listning på fast läkare, livsstilsarbete, uppsökande verksamhet, områdesansvar, kompetensutveckling och samverkan landstig-kommun. Frågan till paneldelatagarna är: Vilken effekt tror du att en utbyggd primärvård får på hälsoklyftorna i samhället?

Tid: Måndag 2 juli, kl 11.00–11.50
Plats: Slottsterassen 6
Arrangör: SFAM

Effektivare primärvård med ny teknik!

Den goda svenska vården utmanas av brist på personal och en annalkande demografisk puckel.

Hur ska vården kunna ges till alla som behöver det? Ny teknik måste vara en del av lösningen men hur? Hur utformar vi den och våra sätt att arbeta med den så att vården blir så effektiv, smidig och säker som vi vill? Hur tar vi upp nya kombinationer av teknik och arbetssätt för att stärka patientmötet, vårdflöden och inte minst vårdens attraktionskraft? Hur testar vi, förbättrar och sedan sprider?

Distriktsläkarföreningen har samlat en rad exempel på ny teknikanpassning och bjuder in till samtal om nuläget och vägen framåt.

Tid: Tisdag 3 juli, kl 9.50–10.40
Plats: Slottsterassen 6
Arrangör: Svenska Distriktsläkarföreningen

Medverkande

Rikard Lövström, distriktsläkare, Svenska Distriktsläkarföreningen
Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
Daniel Forslund, innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Hur kan vi tillsammans bidra till att minska läkemedel i miljön?

Läkemedel behöver för att kunna ge effekt vara stabila nog att klara av transport från fabrik till målorgan i våra kroppar. Detta leder till att läkemedelsrester är svåra att bryta ner, och därmed i varierande utsträckning finns kvar i en potent form som påverkar miljön.

För att minska den negativa påverkan som läkemedel har på miljön behöver vi gemensamt arbeta mot samma mål. En vision är att läkemedel i miljön inte längre ska vara ett problem 2025. Det kräver åtgärder längs hela kedja, med en grön produktion, en klok läkemedelsanvändning som premierar läkemedel med mindre miljöpåverkan, och reningsmetoder som kan hantera läkemedelsrester.

Vi kommer under seminariet att försöka reda ut vad vi gemensamt kan göra, och vem som bör ha ansvar för olika åtgärder för att minska miljöpåverkan av läkemedel.

Tid: Tisdag 3 juli, kl 13.00–13.50
Plats: Slottsterassen 6
Arrangör: Sjukhusläkarna

Medverkande

Elin Karlsson, 2:e vice ordförande Sjukhusläkarna

Hot och våld på sjukhusen allt vanligare – hur kan vi förebygga det?

De senaste åren har hot och våld ökat på våra sjukhus, vilket ger en otrygg miljö för såväl patienter som personal. Sjukvårdspersonalen upplever en brist på stöd från arbetsledningen och en avsaknad av lämpliga säkerhetsrutiner.

För att lösa problemet finns det förslag på nya säkerhetsrutiner, utbildning för sjukvårdspersonalen och skärpta straff för de som angriper sjukvårdspersonal. Seminariets medverkande belyser problemet ur flera perspektiv och försöker svara på frågan: Hur kan vi lösa detta växande problem och öka säkerheten på sjukhusen?

Tid: Tisdag 3 juli, kl 14.10–15.00
Plats: Slottsterassen 6
Arrangör: Sjukhusläkarna

Medverkande

Bengt von Zur-Mühlen, 1:e vice ordförande, Sjukhusläkarna
Andreas Fischer, styrelseledamot, Sjukhusläkarna
Carl Magnus Rutherfalk, chef säkerhetsledningen, Karolinska Universitetssjukhuset

Hur kan sjukvården bli bättre på att rekrytera?

Innan läkare kan börja specialisera sig måste de genomgå allmäntjänstgöring. Dessvärre råder brist på sådana tjänster och till varje tjänst kan det finnas femtio sökande. Eftersom de har liknande meriter är det svårt för arbetsgivarna att hitta rätt kandidat på ett schysst sätt.

I samarbete med fem landsting har vi testat en modell för hur en schysst rekrytering går till. Målet är att sjukvården skall bli bättre på att hitta rätt medarbetare och att de som söker jobb skall uppleva att de behandlats rättvist.

Vid detta seminarium kommer vi att berätta om våra erfarenheter och du som deltagare kommer att få chansen att dela med dig av dina synpunkter!

Tid: Onsdag 4 juli, kl 8.40–9.30
Plats: Slottsterassen 6
Arrangör: SYLF, Sveriges yngre läkares förening

Medverkande

Björn Hansell, Styrelseledamot, Sveriges Yngre Läkares Förening
Jonas Ålebring, Ordförande, Sveriges Yngre Läkares Förening

Doktor på riktigt – unga läkares tankar om framtiden

Stora strukturella förändringar är på väg att införas i sjukvården genom det pågående omställningsarbetet med planer att flytta resurser från sjukhusen till öppenvården, den ”nära vården”.

Specialister och ST-läkare i allmänmedicin är de läkare som i huvudsak arbetar på landets vård- och hälsocentraler och har ett arbetssätt med helhetssyn och patientcentrering i fokus. Om resurser skall flyttas till den nära vården kommer fler specialister i allmänmedicin behövas. I dag råder brist på specialistläkare i allmänmedicin och fler måste rekryteras om omställningen skall bli verklighet.

Distriktsläkarföreningen skickade ut en enkät till landets ST-läkare och yngre specialister i allmänmedicin i höstas med frågor om hur de ser på framtidens sjukvård eftersom de i allra högsta grad kommer beröras av omställningarna. Vilka ingredienser anser de unga läkarna behövs för att vi skall få en god, nära och patientsäker vård i framtiden?

Tid: Onsdag 4 juli, kl 13.00–13.50
Plats: Slottsterassen 6
Arrangör: Svenska Distriktsläkarföreningen

Medverkande

Camilla Sandin Bergh, Distriktsläkare, Svenska Distriktsläkarföreningen
Annika Strandhäll, Socialminister, Regeringskansliet
Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och landsting
Göran Stiernstedt, Statlig utredare, Regeringskansliet
Susanna Ahltini, Distriktsläkare, Region Gotland
Marina Tuutma, Distriktsläkare, ordförande, Svenska Distriktsläkarföreningen

Fast läkare till alla och listningstak – går det ihop?

Vårdvalssystem i Sverige bygger på listning på vårdcentral. Men de flesta vill ha en personlig allmänläkare att vända sig till. Ett fastläkarsystem är välkommet, men allmänläkarna är inte så många att det räcker till alla och de kan inte ha hur många invånare som helst på listan. Hur
löser man det?

Utredningen God och nära vård har nyligen lagt fram ett delbetänkande om hur primärvårdens uppdrag bör se ut. Man föreslår att invånarna ska kunna välja en egen, fast läkare, vilket förväntas skapa bättre kontinuitet och tillgänglighet. Genom att ta ett helhetsansvar för sina listade patienter kommer läkaren att kunna ge dem ett bättre omhändertagande och hjälp att hitta i sjukvårdssystemet. Men idag är antalet allmänläkare otillräckligt och många arbetar deltid eller lämnar primärvården på grund av överbelastning. Om alla invånare väljer en fast läkare idag skulle allmänläkarnas arbetssituation bli ohållbar. Hur löser man det? Två moderatorer ställer raka frågor till paneldeltagarna och förväntar sig raka svar.

Efter seminariet bjuder SFAM-Gotland in till ett mingel i samma lokal.

Tid: Onsdag 4 juli, kl. 15.20-16.10
Plats: Slottsterassen 6
Arrangör: SFAM

Moderator

Pär Gunnarsson, chefredaktör Läkartidningen

Medverkande

Annika Strandhäll (S), sjukvårdsminister
Acko Ankarberg Johansson (Kd), partisekreterare och sjukvårdspolitisk talesperson
Hanna Åsberg, ordförande SFAM
Lars Jerdén, ordförande SLS kommitté för prevention
Marianne Svensson, projektdirektör, Myndigheten för vårdanalys

Organdonation – en fråga om liv och död

Transplantation av organ från levande eller avliden donator är sedan länge en väletablerad behandling av allvarliga och ibland dödliga sjukdomstillstånd. En förutsättning för transplantation är att andra individer i livet eller efter döden vill donera organ. I Sverige har undersökningar funnit att donationsviljan är mycket hög men den växlar inte ut i motsvarande grad av organdonation. För många som väntar på organ blir väntan lång med kast mellan hopp och förtvivlan och för några hinner döden före transplantationen.

För ett par år sedan lämnade Organdonationsutredningen sitt betänkande men det fanns oklarheter i förhållande till grundlagen och nu har regeringen tillsatt en ny utredning ledd av Sten Heckscher och i februari inleddes ett projekt med DCD – Donation after circulatory death.
Vad kan göras i denna fråga om liv och död och hur kan vi bättre ta tillvara flertalets önskan om att i livet eller efter döden kunna donera organ? I panelen möts etiken, juridiken och medicinen.

Tid: Torsdag 5 juli, kl 11.00–11.50
Plats: Slottsterassen 6
Arrangör: Svensk transplantationsförening / Njurförbundet

Medverkande

Håkan Hedman, Ordf, Njurförbundet
Peter Carstedt, Grundare, MOD
Bengt von Zur-Mühlen, Överläkare, Svensk Transplantationsförening
Antje Jackelén, Ärkebiskop, Svenska Kyrkan
Stefan Ström, Donationsansvarig läkare, Region Västmanland
Heidi Stensmyren, Ordf, Sveriges Läkarförbund
Sten Heckscher, Domare, Regeringskansliet
Annika Tibell, Bitr Sjukhusdirektör, Nya Karolinska sjukhuset
Agneta Holmström, Enhetschef, Socialstyrelsen
Anna-Lisa Sörensson, v Ordf, Socialutskottet
Kristina Hambraeus Jonzon, Donationsansvarig läkare, Storstockholm och Gotland

Hur kan vi förbättra den digitala arbetsmiljön i vården?

Är vården patientsäker när vi inte kan läsa journalen från vårdtillfället i grannlandstinget? Hur tycker patienterna att det borde fungera? Och hur 2018 är det att vi fortfarande faxar information i vården?

I dagens samhälle är vi många som använder smartphone för att signera räkningar, läsa post i digitala brevlådor och påminnas om tvättiden. I vårdens IT-system verkar dock inte utvecklingen ha tagit lika stora kliv framåt. Här skickas information med fax mellan vårdgivare. I journalsystemen finns inte heller några säkerhetsspärrar för att det inte ska bli fel när dosen av ett läkemedel ordineras. Seminariet tar avstamp i berättelser från medlemmar av Sveriges yngre läkares förening, SYLF, som i början av året uppmanades dela med sig av sina mest ofräscha exempel sett till användarvänlighet i vårdens IT-system. Hur kan vårdens IT-system bli bättre i avseende att hjälpa istället för att stjälpa?

Tid: Tisdag 3 juli, kl 8.40–9.30
Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: SYLF, Sveriges Yngre Läkares Förening

Medverkande

Steven Bachelder, Professor, Institutionen för speldesign, Uppsala universitet
Hanife Rexhepi, Doktorand, Institutionen för informationsteknologi, Högskolan i Skövde
Sara Belfrage, Utredare, Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Agneta Karlsson, statssekreterare, Socialdepartementet

Läkare och nedrustning – att arbeta preventivt mot kärnvapen

Beredskap för katastrofer är en viktig del av sjukvården. Hur påverkar effekterna av en kärnvapenexplosion samhället och sjukvården? Kan vi förbereda oss för kärnvapnens konsekvenser?

Vad har vi för förutsättningar att skapa en fungerande vård om det otänkbara inträffar? Kan vi skapa beredskap för en kärnvapenexplosion? Läkare världen över samlas under resolutioner för att alla stater ska stötta FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. Varför är detta en fråga som berör vårdpersonal och vad har läkares engagemang för betydelse? Välkommen att stanna kvar efter seminariet då det finns tid för djupare samtal.

Tid: Tisdag 3 juli, kl 15.30–16.20

Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: Svenska Läkare mot Kärnvapen

Medverkande

Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet
Åsa Lindström, ST-läkare akutvård, vice ordförande, Svenska Läkare mot Kärnvapen
Clara Levin, projektledare, Svenska Läkare mot Kärnvapen

Varför behöver samhället företagshälsovård?

Preventivt folkhälsoarbete är den bästa åtgärden för allas framtida hälsa. Sverige behöver investera i fungerande hälsovård där människor bor och verkar. Just nu saknas detta då arbetsgivare och arbetstagare inte har samhällets stöd med detta arbete. Varför behövs företagshälsovård åt alla?

Företagshälsovården är en viktig aktör och resurs i välfärdssamhället. Den kan bidra både till att förebygga ohälsa och främja hälsa samt till att skapa goda och säkra arbetsplatser. En integrerad organisatorisk och social arbetsmiljö är en förutsättning för att uppnå mål som låga sjuktal och minskad psykisk ohälsa. Arbetsgivaren ska enligt ny lag 180701 upprätta en rehabiliteringsplan för återgång i arbete varför regeringen behöver ta ett samlat grepp o avsätta medel för att utbilda fler specialistläkare i arbetsmedicin som genom kvalitets- och evidenssäkrade metoder behöver ta sig an detta viktiga uppdrag där företagshälsovården får en stor roll. Att utbilda chefer och HR enligt kunskapsläge och evidens för att leda arbetsgrupper och individer kommer vara centralt liksom belysande av arbetsmiljöns betydelse för hållbar hälsa. Företagshälsovård är ett samhällsansvar och kan inte enbart läggas på arbetsgivare. Samhällets stöd behövs för att detta ska bli verklighet för alla i vårt land.

Tid: Tisdag 3 juli, kl 16.30–17.20
Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: Svenska Företagsläkarföreningen, Sveriges Företagshälsor

Medverkande

Ove Andersson, andre vice ordförande, Sveriges Läkarförbund
Peter Munck af Rosenschöld, vd, Sveriges Företagshälsor
Lars Hansson, arbetsmedicinspecialist, SFLF:s styrelse, Svenska Företagsläkarföreningen

Från student till allmänläkare – hur förbereds läkarstudenter inför ett yrkesliv i primärvården?

Hur säkrar vi kompetensförsörjningen till primärvården? Utbildningsuppdraget behöver förtydligas för att framtidens läkare ska kunna växa in i sina yrkesroller. Och hur organiserar vi vården så att läkarstudenter kan vara delaktiga i verksamheten med bibehållen kontinuitet och patientsäkerhet?

Hur säkrar vi goda förutsättningar för läkarstudenters lärande i primärvården? Den svenska hälso- och sjukvården behöver en stark utbildningskultur som möjliggör för studenter att växa in i den kommande yrkesrollen. Förslaget om ny läkarutbildning säger att utbildningen ska leda direkt till läkarlegitimation, vilket i praktiken innebär att läkarstudenter behöver få ta emot patienter på vårdcentraler i större utsträckning och mer självständigt än vad som sker idag. Hur tryggar vi att detta sker på ett patientsäkert sätt, och att allmänläkare ges goda förutsättningar för sina handledaruppdrag? Läkarförbundet student vill se en nationell primärvårdsreform som inkluderar ett förtydligat utbildningsuppdrag där läkare får tid avsatt i schemat för handledning av studenter.

Tid: Onsdag 4 juli, kl 9.50–10.40
Plats: Slottsterrassen 6
Arrangör: Sveriges läkarförbund Student

Medverkande

Emma Spak, samordnare av nära vård, SKL
André Hermansson, ordförande, Sveriges läkarförbund Student
Stefan Lindgren, ordförande, Svenska Läkaresällskapet
Clara Hellner, FoUU-direktör, SLSO, Stockholms läns landsting
Carl-Johan Sundberg, professor/prefekt, LIME, Karolinska Institutet

Heidi

Information om ordförande Heidi Stensmyren och styrelsens engagemang under Almedalen kommer snart…

Valplattform

Genomför en nationell reform för en god, nära och trygg vård

En god, nära och trygg vård kräver kontinuitet, men idag slussas patienter ofta mellan olika vårdnivåer och specialiteter utan att någon tar ett samlat ansvar för vården. Kontinuitet är nyckeln till en fullt fungerande primärvård. För att säkra en utbyggd primärvård till hela befolkningen krävs en nationell reform. En sådan bör innehålla:

  • Listning på läkare – inte vårdcentral
  • Fast läkarkontakt
  • Listningstak

Gå från ord till handling i vårdplatsfrågan

Bristen på slutenvårdsplatser sätter ofta sin prägel på patientens vård redan vid ankomsten till akutmottagningen. När vårdavdelningarna inte kan ta emot nya patienter i den utsträckning som krävs blir dessa kvar på akuten som därmed överbelastas. Personalen tvingas lägga tid på att leta vårdplatser istället för att handlägga inkommande patienter.

På vårdavdelningen präglas omhändertagandet av bristande kapacitet. Att bli liggande i korridoren och skötas av överbelastad personal är idag en realitet för många sjuka. I många fall placeras patienten på en avdelning med helt annan kompetens än vad det medicinska tillståndet kräver. För att komma tillrätta med vårdplatsbristen behövs insatser på flera plan. Tre nödvändiga åtgärder är:

  • En personalpolitik som möjliggör en trygg vård och ett hållbart arbetsliv
  • Vårdplatsdimensionering utifrån befolkningens behov
  • En nationell primärvårdsreform

Läs Heidi Stensmyrens krönika om Läkarförbundets valplattform

Anlita oss

Anlita en av våra experter till ditt seminarium

HeidiStensmyren1_2016

Heidi Stensmyren

ordförande Sveriges läkarförbund

ordforande@slf.se
Pressfrågor: 08-790 33 32

Huvudtalesperson som kan alla områden såväl yrke och vård som villkor.

Anestesi- och intensivvårdsläkare, Danderyds sjukhus, Stockholm.

Högupplöst bild för press

Läkarförbundets styrelse

Karin Båtelson

förste vice ordförande Sveriges läkarförbund, ordförande Sjukhusläkarna

karin.batelson@slf.se
070-790 73 47

Expert på frågor om slutenvård, exempelvis bemanning, vårdplatser och vårdplatsbrist.

Klinisk neurofysiolog, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.

Högupplöst bild för press

Pressbilder_SLF_6F3A6959

Ove Andersson

andre vice ordförande Sveriges läkarförbund

ove.andersson@slf.se
070-567 91 89

Expert på frågor kopplade till primärvård, fast läkarkontakt, god, nära och trygg vård.

Specialist i allmänmedicin, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Högupplöst bild för press

Läkarförbundets styrelse

Anders Dahlqvist

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund, ordförande seniora läkare

anders.dahlqvist@slf.se
070-378 26 59

Expert på hjärtmedicin, rehabilitering och seniora läkares villkor.

Kardiolog, CapioRehab, Saltsjöbaden.

Högupplöst bild för press

Erik Dahlman

Erik Dahlman

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund

erik.dahlman@slf.se
070-939 08 12

Expert på psykiatri och rättspsykiatri.

Specialist i rättspsykiatri och psykiatri, Lund.

sarah_hr

Sarah Jevrém

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund

sarah.jevrem@slf.se
070–974 76 57

Expert på anestesi- och intensivvård.

Anestesi- och intensivvårdsläkare, Danderyds sjukhus Stockholm.

Högupplöst bild för press

Elin_ericsson_hr

Elin Karlsson

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund

elin.karlsson@slf.se
073–501 16 30

Expert på kirurgi och frågor om etik.

Kirurg, kliniken för kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.

Högupplöst bild för press

Thomas LIndenhr

Thomas Lindén

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund, ordförande etik- och ansvarsrådet

thomas.linden@slf.se
072-216 23 91

Expert på chefsfrågor samt frågor om etik och ansvar.

Neurolog, psykiater, överläkare, docent och gästprofessor samt Regional Chefläkare i Halland.

Högupplöst bild för press

anders-lundberg-press

Anders Lundberg

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund

anders.lundberg@slf.se
070-621 39 20

Expert på frågor om vårdens organisation.

ST-läkare i internmedicin och kardiologi, Hudiksvalls sjukhus.

Högupplöst bild för press

Läkarförbundets styrelse

Sofia Rydgren Stale

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund, ordförande utbildnings- och forskningsdelegationen

sofia.rydgren.stale@slf.se
070-499 27 67

Expert på frågor om psykiatri, beroende och utbildningsfrågor.

Psykiater Psykiatriska kliniken, Kristianstad.

Högupplöst bild för press

Johan Styrud

Johan Styrud

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund

johan.styrud@slf.se
070-497 88 43

Expert på kirurgi och vårdens organisation, resurser och planering.

Kirurg, docent Kirurgkliniken, Danderyds Sjukhus.

Högupplöst bild för press

Sven Söderberg

Sven Söderberg

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund

sven.soderberg@slf.se
076-786 68 36

Expert på primärvård, privatläkarvård, allmänmedicin och geriatrik.

Specialist i allmänmedicin och geriatrik Hermelinen Specialistvård, Luleå.

Högupplöst bild för press

Läkarförbundets styrelse

Marina Tuutma

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund, ordförande DLF

marina.tuutma@slf.se
070-653 46 08

Expert på primärvård och villkor för specialister i allmänmedicin som ska bemanna en god, nära och trygg vård.

Vårdcentralen Rud, Karlstad.

Högupplöst bild på press

Jonas Ålebring

Jonas Ålebring

ledamot styrelsen Sveriges läkarförbund, ordförande SYLF

jonas.alebring@slf.se
073-034 22 50

Expert på utbildningsfrågor och villkor för studerande samt AT- och ST-läkare.

ST-läkare i anestesi och intensivvård i Lund.

Högupplöst bild för press

Andre_Hermansson

André Hermansson

ordförande Läkarförbundet student

andre.hermansson@slf.se
070-445 67 61

Expert på läkarstudenternas yrkes- vård- och villkorsfrågor.

Läkarstuderande vid Karolinska institutet.

Högupplöst bild för press